Referat af stiftende generalforsamling d. 14. juni 2015

Referat af stiftende generalforsamling d. 14. juni 2015

Fremmødte:

Andreas Frederiksen, David Post Møller, Diego Winterborg, Kåre Olesen, Mike Breuning, Mikael Bock, Nadia Wagner, Rasmus Spile, Niels Strunge, Reno Rasmussen, Rasmus Wagner, René W. Nielsen (over skype).

Ordfører:
Rasmus Wagner

Referent:
Nadia Wagner

 

De grundlæggende vedtægter

 

Foreningens navn:

Pathfinder Society Støtteforening.

Hjemsted:

I diskussionen om hjemsted er fokus på hvor vi reelt kan få lokaler og muligvis tilskud. 3 muligheder overvejes: København, Gladsaxe og Frederiksberg.

Fordele ved københavns kommune: mange lokaler, lokalt, men velkendt nærige med lokaler til spilleforeninger.

Frederiksberg: mange muligheder, virker meget interesserede i at hjælpe, muligheder for faste lokaler

Enighed om Frederiksberg. Det aftales at Diego kontakter folkeoplysningsudvalgets sekretær og at vores værtskommune vil være Frederiksberg kommune.

Diskussion om hvilke typer tilskud vi kan være berettiget til. De fleste tilskud følger med en yngre målgruppe end Pathfinder Society har. Der bliver diskuteret om vi skal forsøge at tiltrække den målgruppe eller om vi er tilfredse med nuværende inddeling. Diskussion vil fortsætte fremover men er lige nu skrinlagt.

Der overvejes om vi vil melde os ind i Bifrost, som også repræsenterer andre rollespilsforeninger. Bestyrelsen vil tage en dialog med Bifrost om hvad der er i det for os. Svaret vil blive noteret i årsberetningen.

Formål:
René’s forslag går efter det professionelle look, Diego mener at vi burde tænke vækst med i formålsparagraffen, Wagner går efter lokaler, consupport, rammenetværk / organisationsnetværk, workshops / kurser. Formål defineret efter Renés udkast med Diegos ide om vækst tilføjet.

Foreningens formål er at skabe en støttende ramme for rollespillere til at indgå i og udbrede om det aktive sociale fællesskab kendt som Pathfinder Society. Dette gøres gennem arrangementer, kurser og andre sociale aktiviteter.

Øvrige punkter til vedtægterne

  • 3.

Medlemskab og eksklusion:

David nævner at vi har brug for at vide hvad eksklusionsafsnittet reelt betyder. Store games og andre officielle events under Paizo kan vi ikke ekskludere fra, men hvad med conner? Officielle events kan man ikke ekskludere fra, herunder conner, men det kan være op til hver enkelt GM om de har lyst til at spille sammen med den ekskluderede. Eksklusion vil blive besluttet fra sag til sag. Omfang og varighed skal meddeles den ekskluderede. Eksklusionen kan tages op på en Generalforsamling, da den vil være er højeste myndighed, men også afslås på samme.

Ekstra information om hvordan eksklusion fungerer tilføjes vedtægterne.

  • 4

Der rettes i formulering angående hvornår man udsende en indkaldes og en dagsorden så medlemmer kan sætte et punkt på dagsordenen.

Eftersom vi er en landsdækkende forening er der generel enighed om at Generalforsamlingen skal afholdes i Danmark og gerne i forbindelse med en større con, så vores medlemmer udefra København har mulighed for at deltage.

Kontingentforslag fastsættes af bestyrelsen, forelægges sammen med regnskab ved en generalforsamling og er tidligst gældende fra næste års generalforsamling. Emnet kan tages op ved andre Generalforsamlinger ved uenighed om beløbet.

I § 4.4 tilføjes at der er tale om et simpelt flertal af fremmødte, medmindre andet nævnt i vedtægterne jævnfør § 8 og § 11, måske endda i dagsordenen.

4.5: du skal have betalt for indeværende år for at have stemmeret medmindre det drejer sig om opløsning eller lignende afstemninger.

4.5. 3 (1): ikke forhåndsstemmer men gerne instrukser – René, Mike og Wagner gennemgår vedtægten sammen og kommer frem til et kompromis – evt et loft på fuldmagter – Forslag fra Diego.

Bestyrelsen kan foreslå retningslinier for digital fjerndeltagelse og fuldmagter

  • 5

5.2.1. tilføj op til 2 suppleanter foreslås af Kåre

5.3: Mikael foreslår at vi ikke vælger ny bestyrelse hvert år, også af hensyn til nye bestyrelser (grønne), Mike foreslår hvert andet år, Spile foreslår at et medlem der trækker sig før tid erstattes for den resterende periode, eventuelt af suppleanterne som så overtager det ledige hverv hvis de vil. Ellers indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

5.4 Selvkonstitueret eller valgt af GF: René foreslår en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Lige år formand + 1 medlem – ulige år kasserer + 2 medlemmer. Enstemmigt vedtaget.

René spørger om formanden kan være kasserer? Enighed om at hvert medlem kun må holde et hverv i bestyrelsen.

Denne generalforsamling vedtager en provisorisk godkendelse af vedtægterne, en revideret bliver udsendt og godkendt eller kommenteret.

  • 6

6 Rasmus Wagner foreslår at tegningsret sløjfes og revideres til generalforsamlingen 2016 – paragraffen kortes ned til: formanden og kassereren har tegningsret.

  • 7

7.1 opkræves helårligt – fastsættes af generalforsamlingen

  • 8

8.1 kræver et kvalificeret flertal af generalforsamlingens fremmødte – der tilføjes at der er tale om kvalificeret flertal (blanke stemmer tæller som nej)

8.2 – vedtægtsændringer af formålsparagraffen og 11.1.2, alvorlig kupværn.

  • 9

9.1 Vedtægtsformulering skærpes til: Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 28 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

  • 10

Vedtægten skærpes til

Stk. 4: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.

Stk. 5: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen, samt betaling for deltagelse i arrangementer og lign.

  • 11

11.1.1. og 11.1.2 – rettes ind så de er korrekt organiserede.

11.2: aktiver bortauktioneres før overdragelse eller overdrages til rollespilsklubber / børn og unge – bestyrelsen vedtager dette når vi ved hvor vores kommende værtskommune vil blive.

 

Godkendelse af vedtægter er sket provisorisk

Rettelser, bestemt på generalforsamlingen, tilføjes.

 

Valg af bestyrelse:

Valg af formand, kasserer, 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer, revisor, revisorsuppleant, 2 suppleanter.

Formandsposten

Opstillet: Rasmus Wagner og René

Rasmus Wagner vedtaget – til 2016

Kasserer

Opstillet: René

Rene vedtaget – til 2017

Bestyrelsesmedlemmer

Opstillet: Diego, Nadia, David, Andreas og Ellen.

Vedtaget:

Diego – til 2016

Ellen, Andreas – til 2017

Suppleanter:

Nadia og David som suppleanter – på valg hvert år

Revisor

Mike – på valg hvert år

Revisorsuppleant

Kåre – på valg hvert år

 

Kontingent:

100 kroner

 

Eventuelt:

Mobilepay

Vi ser på muligheden for MobilePay. Er det blevet billigere siden sidst vi diskuterede tanken? Det er helt klart et plus for os at have en mobilpay-ordning organiseret. Især til conner hvor kiosken fungerer glimrende med den.

 

*Offentliggjort 17. juni 2015*