Vedtægter for Pathfinder Society Støtteforening

1. Navn og tilhørsforhold

 • 1.1 Foreningens navn er ”Pathfinder Society Støtteforening”
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune

 

2 Formål

 • 2.1 Foreningens formål er at skabe en støttende ramme for rollespillere til at indgå i og udbrededet aktive sociale fællesskab kendt som Pathfinder Society. Dette gøres gennem arrangementer, kurser og andre sociale aktiviteter.

 

3 Medlemskab 

 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
 • 3.2 Foreningen er åben for alle uanset alder, race, køn, nationalitet, seksualitet, handicap eller andre forskelle, og medlemmernes opførsel bør afspejle dette.
 • 3.3 Foreningen indhenter kun straffe- og børneattester og lignende såfremt en konkret vurdering af en tillidspost tilsiger dette, eller såfremt lovgivning eller indgåede forpligtelser tilsiger det.
 • 3.4 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.Omfang, begrundelse og varighed skal skriftligt oplyses til ekskluderede, senest efter næste bestyrelsesmøde. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 

4 Generalforsamlingen

 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.Indkaldelse indeholder foreslået dagsorden.
 • 4.3 Revideret dagsorden med indkomne forslag påtegnet udsendes en uge før generalforsamling.
 • 4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Årsberetning samt godkendelse heraf 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og næste års kontingent. 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelse og én suppleant 7. Valg af revisor og én revisorsuppleant 8. Eventuelt
 • 4.5 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes vedsimpelt stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning (jf. § 8, 11).
 • 4.6 Alle medlemmer der har betalt kontingentfor indeværende år har stemmeret.
 • 4.7 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for fremmøde ved fuldmagter, forhåndsstemmer og fjerndeltagelse inden generalforsamlingen 2016.

 5 Foreningens Bestyrelse

 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 • 5.2 Pathfinder Society Venture Officers som ikke er bestyrelsesmedlemmer har møde- og taleret til bestyrelsesmøder, formelle som uformelle, men ikke stemmeret.
 • 5.3 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 2 suppleanter.
 • 5.4 Suppleanter kan ud over mødedeltagelse også overtage andre bestyrelsesfunktioner, såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage.
 • 5.6 Formand samt et almindeligt bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kasserer samt to almindelige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Derudover vælges på den ordinære generalforsamling bestyrelsesmedlemmer til de poster der måtte stå tomme grundet fratrædelser.
 • 5.7 Posten som formand,næstformand, kasserer og revisor er indbyrdes uforenelige.
 • 5.8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm., samt selv udpege en næstformand.

 6. Tegningsret 

 • 6.1 Formanden og kassereren har tegningsret.
 • 6.2 Kassereren kan indgå aftale om netbank, betalingskort og andre almindelige metoder til at disponere over foreningens midler.

 7. Kontingent 

 • 7.1 Kontingent opkræves helårligt. Generalforsamlingen fastsætter næste års kontingent. Kontingentet er for 2015 og 2016 fastsat til 100 kr.

 8. Vedtægtsændringer 

 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver etkvalificeretflertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 • 8.2 Ved forslag om ændring af § 2, § 8 eller § 11, har kun medlemmer med mindst 365 dages anciennitet stemmeret.

 9. Ekstraordinær generalforsamling 

 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
 • 9.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted indenfor 28 dage efter beslutning eller medlemmernes ønske er fremlagt bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 10. Regnskab og økonomi 

 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 • 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 • 10.4 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 10.5 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen, samt betaling for deltagelse i arrangementer og lign.

 11. Opløsning 

 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.Ved afstemning om foreningens opløsninghar kun medlemmer med mindst 365 dages anciennitet stemmeret.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til arbejde med børn og unge i Frederiksberg kommune.Foreningens ejendele kan auktioneres blandt medlemmer.

Find en pdf med vedtægterne her:
Vedtægter til Pathfinder Society Støtteforening – Juni 2015

 

*Vedtaget juni 2015*